عملکرد مالی شهرداری

 

 

 

 

 

  

 

 

بیلان درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1397 شهرداری بویین میاندشت

 

 

 

     بیلان درآمد و هزینه سال 1396  شهرداری بویین میاندشت

 

 

 

      بیلان درآمد و هزینه شش ماهه ی اول سال 1396  شهرداری بویین میاندشت