عوارض محلی شهرداری

تعرفه عوارض محلی شهرداری در سال 1398

 دفترچه تعرفه عوارض محلی شهرداری در سال 98_compressed.rar (1.92 mb)

 

 

تعرفه عوارض محلی شهرداری در سال 1397

دفترچه عوارض محلی سال 1397.rar (3.55 mb)

 

 

تعرفه عوارض محلی شهرداری در سال 1396

عوارض محلی شهرداری بویین میاندشت سال 96.pdf (2.49 mb)

 

 

تعرفه عوارض محلی شهرداری در سال 1395

 

عوارض محلی شهرداری بویین میاندشت سال 95.pdf (2.46 mb)