شهرداران

اسامي شهرداران شهر بویین مياندشت از بدو تأسیس تا به حال

 

 

رديف

نام و نام خانوادگي

شروع خدمت

پايان خدمت

1

موسي صالحي

1335

1338

2

ابراهيم جواهري

1338

1341

3

عزيز الله مومني

1341

1349

4

عبدالله نصيري

1349

1354

5

بهروز عرب پور

1354

1359

6

مرتضي بهادران

1359

1361

7

سيد احمد بحريني

1361

1362

8

سيد مصطفي نقوی

1362

1362

9

محمد رضا زماني دوست

1362

1364

10

حسين گرشاسبي مؤخر

1364

1371

11

محمد دوست محمدی

1371

1372

12

احمد علائي

1372

1377

13

پرويز شجاعی

1377

1382

14

هدايت نظري

1382

1386

15

احمد عبداللهي دمنه

1386

1389

16

ناصر طهماسبی

1389

1392

17

ابراهیم رفیعی

1392

1395

18

عبدالرضا سپیانی

1395

ادامه دارد

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی شهردار : موسی صالحی

شروع خدمت : 1335

پایان خدمت : 1338

 

 

 

 نام و نام خانوادگی شهردار : ابراهیم جواهری

 شروع خدمت : 1338

 پایان خدمت : 1341

 

 

نام و نام خانوادگی شهردار : عزیز اله مومنی

شروع خدمت : 1341

پایان خدمت : 1349